▲hirdetés

Adatvédelmi Szabályzat

1. Bevezetés

A Webness Studio Kft. (2045 Törökbálint, Kéknefelejcs utca 63., adószám: 32461064-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-231611), (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://djborze.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://djborze.hu/adatvedelmi-szabalyzat

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. Fogalom meghatározások
 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

4. Egyes adatkezelések
a. Felhasználó regisztrációja
 • adatkezelés célja - Szolgáltató által nyújtott regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele.
 • kezelt személyes adatok köre - név, felhasználónév, email cím, telefonszám, Messenger azonosító, vármegye, jelszó, regisztrációs IP cím, utolsó bejelentkezés IP cím
 • érintettek - Regisztrált felhasználók
 • adatkezelés jogalapja - Regisztrált felhasználó által elfogadott Általános Felhasználási Feltételek Szolgáltató általi teljesítése.
 • törlési határidő - regisztráció törlésekor
 • adatfeldolgozók - Amazon Web Services, Inc.
b. Rendszerüzenetek küldése
 • adatkezelés célja - Szolgáltató által nyújtott regisztrációhoz kötött szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, státusz üzenetek emailes küldése regisztrált felhasználók részére.
 • kezelt személyes adatok köre - felhasználónév, email cím
 • érintettek - Regisztrált felhasználók
 • adatkezelés jogalapja - Regisztrált felhasználó által elfogadott Általános Felhasználási Feltételek Szolgáltató általi teljesítése.
 • törlési határidő - regisztráció törlésekor
 • adatfeldolgozók - Amazon Web Services, Inc., MailerLite Limited
c. Ajánlat létrehozása és közzététele
 • adatkezelés célja - Regisztrált felhasználó által létrehozott ajánlat tárolása és közzététele.
 • kezelt személyes adatok köre - ajánlathoz tartozó képes és szöveges tulajdonságok, felhasználónév, telefonszám, Messenger azonosító, vármegye
 • érintettek - Eladók és Hirdetők (Megrendelhető Terméket vagy Hirdetést létrehozó Regisztrált felhasználók)
 • adatkezelés jogalapja - Ajánlattal rendelkező regisztrált felhasználó által elfogadott Általános Felhasználási Feltételek Szolgáltató általi teljesítése.
 • törlési határidő - közzététel visszavonás - hirdetés törlésekor, tárolás - regisztráció törlésekor
 • adatfeldolgozók - Amazon Web Services, Inc.
d. Regisztrációs adatok bővítése Megrendelhető Termék funkciójának bekapcsolásához
 • adatkezelés célja - Eladó termék ellenértékének kiutalásához szükséges bankszámlaszám megadása.
 • kezelt személyes adatok köre - bankszámlaszám
 • érintettek - Vásárlás funkciót bekapcsoló Eladók
 • adatkezelés jogalapja - Regisztrált felhasználó által elfogadott Általános Felhasználási Feltételek Szolgáltató általi teljesítése.
 • törlési határidő - regisztráció törlésekor
 • adatfeldolgozók - Amazon Web Services, Inc.
e. Eladó Termék vásárlása
 • adatkezelés célja - Vevő vásárlási tranzakciójának megvalósítása.
 • kezelt személyes adatok köre - eladó termék paraméterei, Vevő és Eladó tranzakcióhoz szükséges regisztrációs adatai, csomagautomata kódja, címzett neve; Stripe - termék ára, email cím; Foxpost - feladó neve, feladó email címe, címzett neve, címzett email címe, címzett csomagautomata kódja
 • érintettek - Vevők (Vásárlás eseményt végrehajtó Regisztrált felhasználók)
 • adatkezelés jogalapja - Regisztrált felhasználó által elfogadott Általános Felhasználási Feltételek Szolgáltató általi teljesítése.
 • törlési határidő - regisztráció törlését követő 5 év
 • adatfeldolgozók - Amazon Web Services, Inc., Stripe Payments Europe Limited, Foxpost Zrt.
f. Spam üzenetetküldő Felhasználók detektálása
 • adatkezelés célja - Ajánlattal rendelkező regisztrált felhasználók védelme spam üzenetet küldő felhasználókkal szemben.
 • kezelt személyes adatok köre - üzenetet küldő felhasználó email címe, IP címe
 • érintettek - "Kérdezz az eladótól" blokkban üzenetet küldő felhasználók
 • adatkezelés jogalapja - Szolgáltató Általános Felhasználási Feltételek érvényesítéshez és ajánlattal rendelkező felhasználók jogos érdeke.
 • törlési határidő - üzenet küldését követő 30 nap
 • adatfeldolgozók - Amazon Web Services, Inc.
g. Hírlevél
 • adatkezelés célja - Hírlevél küldése Szolgáltató és partnerei ajánlatairól.
 • kezelt személyes adatok köre - email cím
 • érintettek - Hírlevélre feliratkozott Regisztrált felhasználók
 • adatkezelés jogalapja - Érintett hozzájárulása.
 • törlési határidő - hozzájárulás visszavonását követően
 • adatfeldolgozók - Amazon Web Services, Inc., MailerLite Limited
h. Panaszkezelés és további bejövő üzenetek Szolgáltató felé
 • adatkezelés célja - Szolgáltatóhoz benyújtott panaszre vagy egyéb kérdésre vonatkozó kommunikáció.
 • kezelt személyes adatok köre - felhasználónév, email cím
 • érintettek - Üzenetet küldő Regisztrált felhasználók
 • adatkezelés jogalapja - Regisztrált felhasználó által elfogadott Általános Felhasználási Feltételek Szolgáltató általi teljesítése.
 • törlési határidő - utolsó üzenetváltástól számított 5 év
 • adatfeldolgozók - Freshworks GmbH
5. További szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelések
a. Stripe

Az online bankkártyás fizetések a Stripe elektronikus fizetéseket lebonyolító rendszerén keresztül valósulnak meg.

Az Stripe szolgáltatást a Stripe Payments Europe Limited (adószám: IE 3206488LH) biztosítja. Stripe Adatkezelési tájékoztató

b. Google Analytics

Szolgáltató weboldal teljesítményének méréséhez Google Analytics szolgáltatást használ. Ezen szolgáltatás keretében elemzi Szolgáltató, hogy a weboldal látogatói milyen oldalakat tekintenek meg, milyen forrásból érkeznek a weboldalra és további weboldal látogatáshoz kapcsolódó tulajdonságokat elemez. Szolgáltató ezen adatokat csak anonim módon képes elemezni, ugyanis Szolgáltató nem képes a felhasználó cookie azonosítóját más azonosításra alkalmas adattal összekötni.

A Google Analytics szolgáltatása sütiket használ. Ezen sütik a Statisztikai célú sütik kategóriába tartoznak, amelyhez felhasználó hozzájárulása szükséges. Az erre vonatkozó további információk és beállítások a Süti beállítások módosítása menüpontban található.

A Google Analytics szolgáltatást a Google Ireland Limited szolgáltatja.

c. Google Ads

Szolgáltató weboldal szolgáltatásainak népszerűsítéséhez Google Ads hirdetési szolgáltatást használ. A Google Ads adatgyűjtésének a célja, hogy felhasználó releváns hirdetést kapjon, amennyiben Google Ads hirdetési rendszerhez kapcsolódó hirdetést tekint meg.

A Google Ads szolgáltatása sütiket használ. Ezen sütik a Marketing célú sütik kategóriába tartoznak, amelyhez felhasználó hozzájárulása szükséges. Az erre vonatkozó további információk és beállítások a Süti beállítások módosítása menüpontban található.

A Google Ads szolgáltatást a Google Ireland Limited szolgáltatja.

d. Facebook Ads

Szolgáltató weboldal szolgáltatásainak népszerűsítéséhez Facebok Ads hirdetési szolgáltatást használ. A Facebook Ads adatgyűjtésének a célja, hogy felhasználó releváns hirdetést kapjon, amennyiben Google Ads hirdetési rendszerhez kapcsolódó hirdetést tekint meg.

A Facebook Ads szolgáltatása sütiket használ. Ezen sütik a Marketing célú sütik kategóriába tartoznak, amelyhez felhasználó hozzájárulása szükséges. Az erre vonatkozó további információk és beállítások a Süti beállítások módosítása menüpontban található.

A Facebook Ads szolgáltatást a Meta Platforms Ireland Limited szolgáltatja.

7. Az érintettek jogai
a. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

b. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

d. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

e. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
f. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

g. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

h. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

i. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
8. Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
 6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
 7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
 8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
  1. A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):
   1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
   2. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.
   3. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
   4. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
   5. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
  2. Informatikai védelem
   1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
   2. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.
   3. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
   4. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
   5. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
   6. Szolgáltató a jelszavakat titkosítja.
10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

11. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

12. Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

13. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

14. Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről